36.66Belgrade

星期六, 2 7 月 2022

[新聞]關於塞爾維亞

塞爾維亞北部與匈牙利接壤,東部與羅馬尼亞和保加利亞,南臨馬其頓共和國和阿爾巴尼亞,西接克羅埃西亞、波…

[新聞]中國人的塞爾維亞印象

相對於塞爾維亞,不少中國人的印像或許還停留在已成為歷史名詞的「南斯拉夫」時代。在那段遙遠卻難忘的記憶…